Skip to Content

Про районний бюджет Фастівського району на 2018 рік

 

 

ФАСТІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

                                                                                                                                                       

Про районний бюджет Фастівського району на 2018 рік

 

Відповідно до частини 1 пункту 17 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 77 Бюджетного кодексу України Фастівська районна рада вирішила:

 

1. Визначити на 2018 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 300 901 800 грн, в тому числі доходи загального фонду 297 019 700  грн, доходи спеціального фонду бюджету  3 882 100   грн,  згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 300 901 800 грн, у тому числі  видатки загального фонду районного бюджету в сумі 297 019 700  грн, видатки спеціального фонду районного бюджету 3 882 100 грн, згідно з додатком №3 до цього рішення;

- повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету не передбачається, згідно з додатком №4 до цього рішення;

- загальний та спеціальний фонди районного бюджету є збалансованими  згідно з додатком №2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік  за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, кодом типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та кодом функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету  по загальному фонду 297 019 700  грн та спеціальному фонду  3 882 100 грн згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 40 000 гривень.

 

4.  Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

 

5. Затвердити на 2018 рік перелік об`єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

6. Затвердити на 2018 рік  резервний фонд районного бюджету  у сумі  500 000 грн.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- фінансові послуги з розрахунково-касового обслуговування та оплату послуг,      пов’язаних з виплатою і доставкою соціальних допомог.

 

8. Затвердити  в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 52 831 000 грн згідно з додатком № 7 до цього рішення.

 

9. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України. Джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів шляхом внесення змін до рішення про районний бюджет за результатами річного звіту про виконання районного бюджету за попередній бюджетний період.

 

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів та  фінансування є надходження, визначені ст.69-1 Бюджетного кодексу України, а також залишки коштів спеціального фонду районного бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ) шляхом внесення змін до рішення про районний бюджет за результатами річного звіту про виконання районного бюджету за попередній бюджетний період.

 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Фастівській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користуванням цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

12. Надати право управлінню фінансів Фастівської районної державної адміністрації:

 - укладати в установленому порядку угоди з Фастівським управлінням Державної казначейської служби України Київської області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;

- в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

 - в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету. Щоквартально до 10 числа наступного за кварталом місяця інформувати виконавчий апарат районної ради та постійну комісію Фастівської районної ради з питань бюджету та фінансів про здійснений перерозподіл коштів по спеціальному фонду;

- погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету району платежів з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;

- здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків районного бюджету для здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства.

 

13. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право Фастівській районній державній адміністрації:

- у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

Відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати Фастівській районній державній адміністрації:

- у період між сесіями районної ради, приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу між сільськими, селищними бюджетами та головними розпорядниками коштів районного бюджету обсягів трансфертів з державного та обласного бюджетів місцевим бюджетам, в разі їх збільшення або зменшення за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та фінансів, з подальшим затвердженням внесених змін на сесії районної ради.

 

14. Якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів районного бюджету до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

 

15. Розпорядникам  коштів районного бюджету:

- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

- у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів районного бюджету і подати їх Фастівському управлінню Державної казначейської служби України Київської області.

 

 

16. Встановити норматив відрахувань частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств районної ради  у розмірі 15 відсотків. Частина чистого прибутку сплачується до загального фонду районного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств. 

 

17. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

 

18. Керуючись  п.20 Прикінцевих положень Бюджетного Кодексу України затвердити формулу розподілу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам сіл, селищ на утримання дитячих дошкільних закладів, будинків культури та клубів на 2018 рік згідно із додатком 8 цього рішення. Кошти іншої субвенції розраховані відповідно до формули зазначені в додатку 5 цього рішення та передаються до сільських(селищних) бюджетів з 1 січня 2018 року.

 

19. Це рішення діє протягом бюджетного періоду 2018 року та набирає чинності з 1 січня 2018 року.

 

20. Додатки 1 - 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Фастівської районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради                                                        Г.П.Сиваненко

 

 

           О.Г.Дуганова                                                                В.В.Куценко

           В.В.Муцинов                                                                   Г.Л.Власюк

                       О.О.Білан                                                                     

 

 

м. Фастів

від 22.12. 2017 року

№   11-17- VІІ