Skip to Content

Регламент громадсьої ради

Додаток до Положення
про громадську раду при Фастівській
районній державній адміністрації.
 
РЕГЛАМЕНТ
громадської ради при Фастівській районній державній адміністрації
 

1. Загальні положення

1.1. Цей Регламент громадської ради при Фастівській районній державній адміністрації Київської області (далі -- Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Фастівській райдержадміністрації (далі – Громадська рада).

1.2. Робота громадської ради є відкритою і прозорою.

Громадська рада інформує Фастівську районну державну адміністрацію та громадськість про свою діяльність.

Висвітлення діяльності громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

1.3. Громадську раду очолює голова, який обирається відповідно до порядку та в спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

Голова громадської ради має ….. заступників, які обираються відповідно до порядку та в спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

1.4. Розподіл функціональних повноважень між заступниками голови громадської ради (далі — заступники голови) здійснюється за рішенням ради.

1.5. Рада, у відповідності до її завдань, затверджених Положенням, утворює постійні та тимчасові робочі органи (правління, комітети, комісії, експертні групи тощо).

1.6. Рада здійснює свою діяльність відповідно до плану роботи і проводить засідання.

2. Планування роботи

2.1. Робота громадської ради ведеться за перспективними (річними) та поточними (квартальними) планами, які затверджуються громадською радою.

2.2. Формування планів роботи громадської ради здійснюється головою громадської ради (або за його дорученням — одним із його заступників) спільно з секретарем громадської ради на основі пропозицій постійних комісій громадської ради, у разі їх створення.

Річний план роботи громадської ради затверджується громадською радою на своєму засіданні.

Квартальний план роботи громадської ради затверджується головою громадської ради на основі положень річного плану роботи громадської ради.

Планування роботи громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності Фастівської районної державної адміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі в проведенні Фастівською райдержадміністрацією консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з врахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

2.3. Плани роботи громадської ради передбачають такі види заходів:

  • чергові засідання громадської ради;
  • засідання постійних і тимчасових комісій, у разі їх створення;
  • проведення громадської експертизи діяльності Фастівської районної державної адміністрації;
  • проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;
  • організація заходів у межах проведення Фастівською районною державною адміністрацією консультацій з громадськістю;
  • забезпечення інформування Фастівської районної державної адміністрації, громадськості про діяльність громадської ради;
  • інші заходи в межах повноважень громадської ради.

2.4. План роботи громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше, ніж за тиждень до закінчення поточного року.

Квартальний план роботи громадської ради затверджується за тиждень до закінчення поточного кварталу.

2.5. Члени громадської ради та постійні комісії громадської ради, у разі їх створення, подають голові громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи громадської ради на рік та плану роботи громадської ради на квартал за три тижні до закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу.

2.6. Річні та квартальні плани роботи громадської ради оприлюднюються у прийнятний спосіб та надаються секретарем громадської ради кожному членові громадської ради.

3. Порядок підготовки та проведення засідань громадської ради

3.1. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал.

3.2. Чергові засідання громадської ради скликаються головою ради, або на письмову вимогу членів Ради. З цією метою голова ради узгоджує з уповноваженим представником Фастівської райдержадміністрації дату, час і місце проведення засідання громадської ради, формує проект порядку денного.

Секретар громадської ради інформує членів ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання подібного повідомлення електронною поштою, поштою, телефоном або в інший прийнятний спосіб не пізніше, ніж за 10 календарних днів до лати проведення засідання.

Повідомлення про проведення засідання громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади.

3.3. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися з ініціативи однієї третини загального складу її членів.

Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання ради, підписані їх ініціаторами, разом з проектом порядку денного такого засідання надсилаються голові громадської ради.

Позачергове засідання громадської ради скликається не пізніше, ніж у 10-денний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою громадської ради протягом 3 днів з дати отримання ним вимоги щодо скликання позачергового засідання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання громадської ради не пізніше, ніж за 7 календарних днів до його проведення, розміщується на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади.

3.4. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

3.5. У засіданнях громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник органу.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи, які не є членами громадської ради.

3.6. Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

Перед початком засідання громадської ради секретар громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

На початку засідання громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою громадської ради.

Цей проект порядку денного формується відповідно до плану роботи громадської ради та на основі пропозицій від членів громадської ради, постійних чи тимчасових комісій, якщо вони утворені громадською радою.

3.7. Із кожного з розглянутих питань порядку денного засідання громадська рада має ухвалити рішення.

Рішення ухвалюється у такі послідовності:

  1. ухвалення проекту рішення за основу;
  2. розгляд пропозицій чи зауважень учасників засідання громадської ради до проекту, ухваленого за основу;
  3. ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок і пропозицій.

Проекти рішень готуються членами громадської ради та/або постійними чи тимчасовими комісіями громадської ради та подаються голові громадської ради до початку засідання.

Усі проекти рішень мають бути доведені до відома кожного члена громадської ради у прийнятний спосіб не пізніше, ніж за 3 дні до початку засідання громадської ради.

3.8. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У випадку рівного розподілу голосів - голос головуючого на засіданні є вирішальним.

3.9. Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду органом.

3.10. У випадку необхідності додаткового вивчення обґрунтованості поданих до Ради звернень та пропозицій створюється робоча група.

Рішення про створення робочої групи приймається Радою.

3.11. Рішення громадської ради оформляються протоколом, який підписують голова громадської ради і секретар громадської ради.

Члени Ради можуть висловлювати свою окрему думку з тих чи інших питань, яка відображається у протоколі засідання ради або додається до протоколу окремим документом.

3.12. Особиста присутність на засіданні громадської ради члена ради є обов'язковою.

3.13. Голосування на засіданнях Ради проводяться за принципом «один член Ради - один голос».

3.14. Головує на засіданні голова громадської ради абр за його дорученням один з його заступників.

3.15. Тривалість засідання громадської ради за звичайних обставин може становити дві години.

Перерва у засіданні може бути оголошеною на підставі окремого рішення громадської ради або за ініціативою головуючого на засіданні.

За рішенням громадської ради тривалість засідання може бути подовженою, але не більше, як на одну годину.

3.16. Перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів із формування нового складу громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:

1) на першому засіданні громадської ради головує голова лічильної комісії до того часу, доки буде обрано голову громадської ради;

2) перше засідання громадської ради проводиться не пізніше, ніж у 10-денний термін з дня оголошення результатів виборів до громадської ради.

3.17. Рішення громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо перед початком голосування не прийнято іншого рішення громадської ради про форму голосування.

У разі проведення таємного голосування на засіданні громадської ради обирається лічильна комісія.

3.18. Під час проведення засідання секретар громадської ради веде та складає протокол.

3.19. На першому засіданні нового складу громадської ради може бути ухвалено рішення про створення постійних комісій та їх тематику.

3.20. У разі необхідності, для підготовки окремих питань до розгляду на засіданні, підготовки та проведення окремих заходів, громадською радою на визначений період часу можуть створюватися експертні групи, тимчасові комісії

Окремим рішенням громадської ради до експертних груп, тимчасових комісій можуть бути включені за їх згодою представники органу виконавчої влади, інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу.

4. Взаємовідносини громадської ради з Фастівською райдержадміністрацією

4.1. Голова громадської ради може брати участь у засіданні колегії Фастівської райдержадміністрації.

4.2. Громадська рада готує та подає до Фастівської райдержадміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю.

Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затверджені на засіданні громадської ради.

5. Організація роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп громадської ради

5.1 На першому засіданні нового складу громадської ради може бути ухвалене рішення про створення постійних комісій та їх тематику.

5.2. Експертна група, тимчасові комісії громадської ради можуть бути створені у разі необхідності.

Експертна група, тимчасові комісії створюються для підготовки окремих питань до розгляду на засіданні громадської ради, підготовки та проведення заходів громадської ради.

Експертна група, тимчасові комісії створюються на визначений період.

5.3. До складу експертної групи, тимчасових комісій можуть входити члени громадської ради за власним бажанням.

Окремим рішенням громадської ради до складу таких комісій можуть бути включені за їх згодою представники Фастівської райдержадміністрації, представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу.

5.4. Основною формою роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп є засідання, які проводяться за потреби.

5.5. Засідання постійних та тимчасових комісій, експертних груп проводяться у відкритому режимі.

5.6. Постійну або тимчасову комісію очолює голова, який призначається рішенням громадської ради з числа членів громадської ради, які входять до складу цієї комісії.

6. Прикінцеві положення

6.1. Заходи Ради (крім засідань), які потребують фінансування, фінансуються за рахунок членів Ради, які ініціюють проведення таких заходів, включаючи експертні висновки, підготовку проектів правових документів, урядових послань, тощо.

6.2. З метою інформаційного забезпечення діяльності Ради та зв'язків із громадськістю розробляється та підтримується веб-сайт Ради.