Для людей з вадами зору

Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Фастівської РДА

Вівторок, 30 жовтня 2018, 09:33 104

ЗАТВЕРДЖЕНО

             Розпорядження голови

   районної державної адміністрації

    від 03 вересня_2018  №   441-од

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ фінансово-господарського забезпечення

апарату Фастівської районної державної адміністрації

 

І. Загальні засади

1.1. Це положення визначає завдання та функціональні обов'язки відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації (далі відділу), повноваження його начальника - головного бухгалтера та вимоги до його професійно - кваліфікаційного рівня.

1.2. Відділ фінансово-господарського забезпечення є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації для ведення бухгалтерського обліку, забезпечення в межах своїх повноважень фінансування підрозділів районної державної адміністрації, а також здійснення господарської діяльності.

1.3.Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

1.4.Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації підпорядковується голові Фастівської районної державної адміністрації в межах визначених законом повноважень з питань ведення бухгалтерського обліку та прямо підпорядковується керівнику державної служби – керівнику апарату адміністрації.

1.5.У своїй діяльності відділ керується Конституцією України та Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативноправовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово - господарську діяльність районної державної адміністрації, розпорядженнями голів обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації, Регламентом районної державної адміністрації, Положенням про апарат районної державної адміністрації та цим Положенням.


ІІ. Основні завдання та функції відділу              

2.1. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері фінансів, бюджету та бухгалтерського обліку.

2.2. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів з відображенням господарських операцій на підставі первинних документів.

2.3  Забезпечує відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

2.4.   Проводить аналіз виконання кошторису, організовує роботу з бюджетного планування, визначає структуру кошторису витрат на наступний рік та наступні за плановим бюджетні періоди.

2.5.Забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

2.6.Забезпечує складання кошторису видатків та плану асигнувань на утримання апарату райдержадміністрації, довідок про зміни до річного та помісячного розпису бюджету і подає їх на погодження до департаменту фінансів облдержадміністрації та затвердження до облдержадміністрації.

2.7.Забезпечує виконання загальнодержавних і регіональних програм, делегованих повноважень, законів та інших нормативно-правових актів.

2.8.Розробляє проекти розпоряджень щодо організації ведення бухгалтерського облiку в апараті райдержадміністрації.

2.9. Надає  пропозиції  та проводить розрахунки щодо встановлення розміру посадових окладів, надбавок, визначення розміру матеріальної допомоги та премії.

2.10. Здійснює розрахунки з працівниками апарату райдержадміністрації із заробітної плати, веде особові картки з її нарахування.

2.11. Працює з персональними даними працівників апарату райдержадміністрації та вживає заходів щодо дотримання Закону України «Про захист персональних даних».

2.12. Здійснює розрахунки з працівниками апарату райдержадміністрації щодо витрат, понесених у відрядженнях, з постачальниками та підрядниками.

2.13. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

2.14. Забезпечує облік руху активів установи, контролює їх списання, проводить інвентаризацію коштів та майна, що знаходяться на балансі апарату райдержадміністрації, контролює наявність майна, використання фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

2.15. Забезпечує правильність зарахування та використання власних надходжень районної державної адміністрації.

2.16. Забезпечує своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і зборів (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів.

2.17. Надає методичну допомогу структурним підрозділам райдержадміністрації з питань органiзацiї бухгалтерського облiку та звітності.

2.18. За дорученням керiвництва готує вiдповiдi з питань бухгалтерського облiку та звiтностi на запити вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади та інших структур.

2.19.  Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій,  депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації в межах повноважень відділу.

2.20. Забезпечує вчасне складання та подання по апарату райдержадміністрації та зведеної місячної, квартальної, річної фінансової, бюджетної та статистичної звітності до відповідних органів.

2.21. Організовує контроль за роботою матеріально-відповідальних осіб стосовно обліку та збереження майна, яке знаходиться на їх відповідальному зберіганні.

2.22. Здiйснює облiк, систематизацiю та зберiгання нормативних документiв щодо бухгалтерського облiку та звiтностi.

2.23.Забезпечує внесення даних звітності в системі «ЄДАТА».

2.24. Здійснює контроль за дотриманням фінансової та касової дисципліни, цільовим та раціональним використанням бюджетних коштів, матеріально-технічних ресурсів апарату райдержадміністрації.

2.25. Забезпечує збереження первинних бухгалтерських документів та передачу їх в архів райдержадміністрації у встановленому порядку.


 ІІІ. Відділ має право

3.1. Представляти районну державну адміністрацію в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу фінансово- господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.

3.2. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації структурними підрозділами районної державної адміністрації первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

3.3. Залучати спеціалістів інших підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за

погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до їх компетенції, одержувати в установленому порядку від інших підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій інформацію та матеріали щодо здійснення покладених на відділ функцій.

3.4. Готувати і вносити проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що відносяться функцій відділу.

3.5. Вносити голові районної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

3.6. Вимагати від працівників адміністрації дбайливого ставлення до майна райдержадміністрації.

3.7. Вимагати від працівників раціонального та економного використання енергоносіїв та витратних матеріалів установи.

3.8. Подавати в установленому порядку пропозиції голові, першому заступнику голови, керівнику апарату райдержадміністрації щодо:

- створення умов для належного збереження майна, цільового та  ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

- визначення оптимальної структури відділу та чисельності її працівників;

- визначення джерел погашення кредиторської заборгованості.


ІV. Організація роботи відділу

4.1. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян.

4.2. Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації - головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади згідно наказу керівника апарату районної державної адміністрації відповідно до  законодавства про державну службу. У разі його відсутності  обов’язки виконує працівник, на якого покладено обов’язки начальника відділу. 

4.3. Начальник відділу-головний бухгалтер повинен відповідати  професійно-кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Структура та чисельність відділу встановлюється штатним розписом, що затверджується обласною державною адміністрацією та погоджується департаментом фінансів облдержадміністрації.

4.5. Працівники відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації, які призначаються на посаду та звільняються з посади у порядку, встановленому законодавством, підпорядковуються начальнику відділу - головному бухгалтеру.

4.6. На працівників відділу поширюються всі обов’язки, обмеження і права відповідно до законів України  «Про державну службу» та «Про  запобiгання  корупцiї», іншими нормативними актами. 


V. Начальник відділу

5.1.   Начальник відділу-головний бухгалтер:

1) організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації;

2) здійснює керівництво діяльністю відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між його працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

3) погоджує проекти договорів, у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

4) бере у разі потреби участь в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності підпорядкованих установ;

5) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

6) погоджує кандидатури працівників відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

7) надає пропозиції та готує відповідні проекти розпоряджень щодо визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності районної державної адміністрації і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

8) надає пропозиції щодо:

- визначення оптимальної структури відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації та чисельності її працівників;

- вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності районної державної адміністрації;

- створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

- визначення джерел погашення кредиторської заборгованості;  

- притягнення до відповідальності працівників відділу фінансово -господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації та працівників інших структурних підрозділів районної державної адміністрації за результатами контрольних заходів, проведених державними органами;

- удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

9)  підписує звітність та має право другого підпису на фінансових документах які є підставою для: перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів), проведення розрахунків відповідно до укладених договорів, перерахування доходів працівників на їх рахунки,  приймання і видачі грошових коштів, оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна проведення інших господарських операцій;

10) відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує голову районної державної адміністрації про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

11) вносить пропозиції про вдосконалення роботи щодо захисту персональних даних;

12) здійснює контроль за:

- відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться районною державною адміністрацією;  

- складанням звітності відповідно до чинного законодавства;

- цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереження майна;

- дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна районної державної адміністрації;

- правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

- відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

- станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості районної державної адміністрації та її інших структурних підрозділів;                                                                                                                            

- додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

13)  погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

14)  виконує інші обов'язки, передбачені законодавством.

5.2. Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації - головний бухгалтер у разі отримання від голови районної державної адміністрації розпорядження вчинити дії, які суперечать законодавству, інформує у письмовій формі голову про неправомірність такого розпорядження, а у разі отримання даного розпорядження повторно, надсилає голові обласної державної адміністрації та керівнику управління Державної казначейської служби України в Фастівському районі Київської області відповідне повідомлення.

5.3. Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації - головний бухгалтер або особа, яка його заміщує, не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності.

5.4. Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації - головний бухгалтер у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно з чинним законодавством.


VІ. Заключні положення

6.1. Відділ фінансового забезпечення апарату районної державної адміністрації утримується за рахунок коштів Державного бюджету в межах граничної чисельності та фонду оплати праці апарату райдержадміністрації.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені з ініціативи голови райдержадміністрації, керівника апарату, начальника відділу – головного бухгалтера.

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                                                  В.В.Костецька

Останнє редагування Вівторок, 30 жовтня 2018 09:43