Положення про Фастівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Вівторок, 30 жовтня 2018, 12:04 517

ПОЛОЖЕННЯ

 Фастівський районний центр

соціальних служб для сім’ї, дітей та молод

1. Фастівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - Центр) - спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

2. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується Фастівською районною державною адміністрацією і належить до сфери його управління.

2.1. Положення про центр, штатний розпис центру в межах визначеної      граничної чисельності та фонду оплати праці працівників затверджується Фастівською районною державною адміністрацією.

 • Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Київської обласної ради, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови Фастівської районної державної адміністрації, рішеннями Фастівської районної ради, наказами Київського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, а також цим положенням.
 • Основними принципами діяльності центру є: законність; соціальна справедливість; раннє виявлення та надання допомоги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах; конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм; додержання і захист прав людини; адресність та індивідуальний підхід; добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг; комплексність та системність під час надання соціальних послуг; дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг; максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

Основними завданнями центру є:

 • проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;
 • виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
 • здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;
 • забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

Центр відповідно до покладених на нього завдань здійснює заходи щодо:

 • виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
 • соціальної та/або психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;
 • соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;
 • соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
 • інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;
 • проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи;
 • надає соціальні послуги сімˊям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі особам, які постраждали від насильства в сімˊї та торгівлі людьми та уразі потреби здійснює їх соціальний супровід;
 • за повідомленням установ виконання покарань здійснює соціальний патронаж осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
 • впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;
 • узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає регіональному центру та відповідному органу виконавчої влади.

Центр має право:

 •  вносити Мінсоцполітики, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
 •  подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;
 •  укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;
 •  залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;
 •  вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;
 •  здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку керівником органу, до повноважень якого належить утворення, реорганізація та ліквідація центру.

Директор центру призначається на посаду і звільняється з посади за погодженням з директором Київського обласного центру соціальних служб для сімˊї, дітей та молоді.

Директор центру:

 • здійснює загальне керівництво діяльністю центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень;
 • затверджує в установленому порядку структуру та штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатної чисельності, що затверджуються Мінсоцполітики;
 • складає в установленому порядку штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатів, що затверджуються Мінсоцполітики;
 • видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;
 • представляє центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
 • проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції центру;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами центру;
 • утворює в центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників центру;
 • призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;
 • приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників центру.

Діяльність центру фінансується за рахунок коштів місцевих  бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр надає послуги на безоплатній основі.

Умови оплати праці, типова структура і штатна чисельність центру затверджуються Міністерством соціальної політики України за погодженням з Міністерства фінансів України.

Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням.

Центр у свій діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

 

 

Останнє редагування Вівторок, 30 жовтня 2018 12:26